امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب صحن دوره پنجم شورا

عنوانتاریخمشاهده
یکصد و سی‌ و دومین جلسه عادی صحن شورای اسلامی شهر شیراز1399/02/10
یکصد و سی‌ و یکمین جلسه عادی صحن شورای اسلامی شهر شیراز1399/02/03
یکصد و سی‌امین جلسه عادی صحن شورای اسلامی شهر شیراز1399/01/27
یکصد و بیست و نهمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز1399/01/20
صد و بیست و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/23
صد و بیست و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/13
صد و بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/05
صد و بیستمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/02
صد و دهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/29
صد و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/22
صد و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/08
صد و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/01
صد و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/07/10
صد و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/07/17
صد و چهارمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/07/03
نود و چهارمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/04/26
نود و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/04/19
نود و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز0398/04/12
نود و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/04/05
نودمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/04/03
هشتاد و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/03/28
هشتاد و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/03/08
هشتاد و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/03/01
هشتاد و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/02/25
هشتاد و پنجمین جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر شیراز1398/02/21
هشتاد و سومین جلسه علنی (عادی) و هشتاد و چهارمین جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر شیراز1398/02/18
هشتاد و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/02/11
هشتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/02/04
هشتادمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/01/28
هفتاد و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/01/19
هفتاد و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز1398/01/11
هفتاد و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 21 اسفندماه 13971397/12/21
هفتاد و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 20 اسفندماه 13971397/12/20
هفتاد و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 18 اسفندماه 13971397/12/18
هفتاد و چهارمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 6 اسفندماه 13971397/12/06
هفتاد و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 13971397/11/29
هفتاد و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15 بهمن ماه 13971397/11/15
هفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 1 بهمن ماه 13971397/11/01
هفتادمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 24 دیماه 13971397/10/24
شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 17 دیماه 13971397/10/17
شصت و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 10 دیماه 13971397/10/10
شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 3 دیماه 971397/10/03
شصت و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 26 آذر ماه 13971397/09/26
شصت و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 19 آذر ماه 13971397/09/19
شصت و چهارمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 12 آذر ماه 13971397/09/12
شصت و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 5 آذر ماه 13971397/09/05
شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 13971397/08/28
شصت و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 21 آبان ماه 13971397/08/21
شصتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 آبان ماه 13971397/08/14
پنجاه و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 30 مهر ماه 13971397/07/30
پنجاه و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 23 مهر ماه 13971397/07/23
پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 16 مهر ماه 13971397/07/16
پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 9 مهر ماه 13971397/07/09
پنجاه و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/021397/07/02