امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: معماری و شهرسازی

شرح وظایف:

بر اساس مصوبه شماره 34869 مورخ 9/8/92 شورا شامل 16 بند به شرح زیر میباشد:

 1-تدوين استراتژي ها و راهبردهاي توسعه شهر شیراز با دیدگاه توسعه پایدار شهری 

2-بررسی و تدوین ضوابط، مقررات و استانداردهای شهرسازی، معماری اسلامی و ساختمانی با درنظر گرفتن اصول توسعه پایدار شهری

3-بررسي و تایید طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه شهرسازی و معماری در محدوده و حریم شهر شیراز از قبیل طرح ساختاری- راهبردی ،طرح جامع، طرح تفصیلی و سایر طرحهای موضوعی و موضعی مربوطه.

4-بکارگیری معیارهای تحقق معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی در کلانشهر شیراز

5-بررسي ساير طرح‌ها و لوايح مربوط به کمیسیون شهرسازی و معماری ارجاع شده از سوي شهرداری شیراز، هیات رییسه و ادارت و نهادها و سازمانها

6-پيگيري و نظارت بر حسن انجام مفاد ماده 100 قانون شهرداریها

7-پيگيري و نظارت بر حسن انجام ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره هاي آن در مورد تعيين و حفظ حريم شهر و تهیه طرح جامع حریم شهر شیراز

8-پيگيري و نظارت برحسن اجراي كليه آيين نامه هايي كه فعاليت شهرداري مستلزم تخصيص بودجه شهرسازی باشد. همچنین بررسی و تصمیم گیری در خصوص ردیف های بودجه سالیانه شهرداری شیراز در زمینه شهرسازی و معماری

 9-پيگيري و نظارت برحسن اجراي مصوبات"شورای اسلامی شهر شیراز در زمینه شهرسازی و معماری"« شوراي عالي شهر سازي و معماري »، «نظام مهندسي و كنترل ساختمان » ، « آيين نامه طرح ساختمان در برابر زلزله» و « آيين نامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله».

10-نظارت بر عملکرد واحدهای شهرداری قید شده در بند 2 مصوبه شماره 1055 مورخ 13/4/86 از منظر معماری و شهرسازی

11- استفاده از نظرات كارشناسان گروه‌هاي تخصصي ، مشاورین و نخبگان محلی و ملی در جهت دستیابی به اهداف و وظایف کمیسیون

12- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه 5 ساله توسعه شهر شیراز

13- بررسی – نظارت و انطباق طرحهای عمرانی والمانهای شهری با اهداف – سیاست ها و ضوابط و معیارهای شهرسازی در سطح محدوده و حریم کلانشهر شیراز

14-شرکت نماینده کمیسیون در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج استان- کارگروه شهرسازی واحد زیر بنایی استان ، کمیته فنی و شورای بافت تاریخی فرهنگی شیراز

15- نظارت بر عملکرد سازمان نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهرداری شیراز

16- نظارت بر اجرای صحیح شهرداری الکترونیک

گزارش عملکرد کمیسیون‌ شهرسازی و معماری، دوره پنجم سال سوم.جهت دانلود،کلیک کنید اعضا


فایلعنوان
اهم اقدامات کمیسیون معماری و شهرسازی در سال 1397اهم اقدامات کمیسیون معماری و شهرسازی در سال 1397
گزارش عملکرد یکساله کمیسیون شهرسازی و معماری در دوره پنجمگزارش عملکرد یکساله کمیسیون شهرسازی و معماری در دوره پنجم
گزارش عملکرد کمیسیون‌ شهرسازی و معماری، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ شهرسازی و معماری، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما