امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: برنامه ، بودجه و حقوقی

شرح وظایف:

1-بررسی و تأیید یا رد لوایح ، طرحها ، آئین نامه های شهرداری و اساسنامه سازمان ها و شرکتهای زیر مجموعه شهرداری ارائه شده به شورای اسلامی شهر در موضوعات مرتبط با امور (مالی ، اداری، جاری، درآمد) بودجه ، متمم بودجه ، تفریغ بودجه ، املاک و حقوقی و پیشنهاد مصوبات کمیسیون ارجاعی از رئیس شورا جهت تصویب به صحن شورای اسلامی شهر

2- اعمال نظارت بر امور مالی و اداری ، حقوقی و املاک و سازمانهای وابسته شهرداری در حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر شامل: معاونت­اداری و مالی،معاونت برنامه­ریزی، اداره املاک و حقوقی، سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ، ستاد آبادگری باغات قصردشت از نظر حقوقی و مالی و معرفی نماینده به واحدها .و سازمانهای مرتبط

3- رسیدگی به درخواستها، پیشنهادات و امور ارجاعی به کمیسیون ، در حوزه فعالیتهای مرتبط (امور حقوقی و املاک)پیگیری حسن اجرای فعالیتهای بودجه و مصوبات شورا در حوزه فعالیت مربوطه و تشکیل کمیته های مورد نیاز و تخصصی در امور محوله

4-بررسی و تصویب حسابهای معرفی شده از سوی شهرداری در بانک ها جهت واریز درآمدهای شهرداری و هزینه کرد برابر قانون و ارسال آن به صحن علنی شورا

 5- تهیه صورت هزینه هر سال مالی شورا جهت اطلاع ونشر عمومی.

 

گزارش عملکرد کمیسیون‌ برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک، دوره پنجم سال سوم.جهت دانلود،کلیک کنید اعضا


فایلعنوان
اهم اقدامات کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک در سال 1397اهم اقدامات کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک در سال 1397
گزارش عملکرد کمیسیون‌ برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما