امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

شرح وظایف:

  1. سیاستگذاری و نظارت ­بر کلیه فرآیندهای­خدماتی، بهداشتی­و محیط­زیست در شهرداری ­وسازمانها ونهادهای ­تابعه شهرداری
  2. تهیه وتصویب فرآیند(فلوچارت) طرحها و ساختار مورد نیاز انجام امور خدمات شهری، محیط زیست و بهداشتی در شهرداری و سازمانهای تابعه
  3. شناسایی ­موانع ­موجود در امور خدمات­شهری، محیط­زیست و بهداشت در شهر شیراز و تلاش در جهت رفع آنها
  4. بررسی و تأیید پروژه های مربوط به حوزه خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت در شهرداری و سازمانهای تابعه جهت ارائه به صحن شورا
  5. تهیه طرحها و بررسی لوایح و اساسنامه سازمانهای حوزه فعالیتهای مرتبط
  6. نظارت بر عملکرد سازمانها و مدیریتهای زیر مجموعه معاونت اجرایی و خدمات شهری که شامل: سازمان پارکها و فضای سبز-  سازمان مدیریت پسماند-  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی-  سازمان آرامستانها-  سازمان میادین و ساماندهی مشاغل -  سازمان خدمات موتوری-  مدیریت تأسیسات شهری-  مدیریت هماهنگی امور مناطق و مدیریت بحران
  7. بررسی بودجه، تفریغ بودجه و متمم بودجه در امور خدمات شهری و محیط زیست و بهداشت در شهرداری و سازمانهای تابعه
  8. نظارت بر امور بهداشت در حوزه شهر
  9. مستند به بند 32 ماده 71 وظایف شورا مقرر گردید کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی ومؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

تبصره: نظارت بر عملکرد مدیریت زیباسازی زیر مجموعه معاونت اجرایی و خدمات شهری به کمیسیون معماری و شهرسازی منتقل گردید.

 گزارش عملکرد کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، دوره پنجم سال سوم.جهت دانلود،کلیک کنید اعضا


فایلعنوان
گزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری دور پنجم شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری دور پنجم شورای اسلامی شهر شیراز
اهم اقدامات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در سال 1397اهم اقدامات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در سال 1397
گزارش عملکرد کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما