امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: اقتصاد و سرمایه گذاری

شرح وظایف:

  1. سیاست گذاری و نظارت برکلیه فرایندهای سرمایه گذاری در شهرداری و سازمانها و نهادهای تابعه شهرداری
  2. تعیین فرایند (فلوچارت ) و ساختار مورد نیاز انجام امور سرمایه گذاری در شهرداری شیراز و سازمانهای تابعه
  3. شناسایی موانع موجود در امر سرمایه گذاری و مشارکت در شهر و شهرداری شیراز و سازمانهای تابعه و تلاش در جهت رفع آنها
  4. بررسی­و­تأیید پروژه­های سرمایه­گذاری شهرداری و سازمانهای تابعه جهت ارائه به صحن شورا
  5. تدوین سیاست های کلان سرمایه گذاری شهری به منظور جلب ، جذب و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
  6. هماهنگی و یکپارچه سازی امر سرمایه گذاری شهری در تعامل با دستگاهها و نهادهای موازی دولت ، عمومی و خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ، مرکز جذب سرمایه گذاری استانداری و ...

گزارش عملکرد کمیسیون‌ اقتصاد و سرمایه گذاری، دوره پنجم سال سوم.جهت دانلود،کلیک کنید اعضا


فایلعنوان
اهم اقدامات کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری در سال 1397اهم اقدامات کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری در سال 1397
گزارش عملکرد کمیسیون‌ اقتصاد و سرمایه گذاری، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ اقتصاد و سرمایه گذاری، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما