امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: تلفیق وهماهنگی دستگاه ها

شرح وظایف:

  1. درراستای اجرای بند­32 ذیل ماده­71 قانون اصلاحی­ شوراها(6/7/82) که­ اشعار می دارد: واحدهای شهرستانی کلیه سازمان­ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی رابه عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند ونیز ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) که اشعار می دارد : دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه­ ی برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه­ ی شهری در محدوده و حریم شهرها ، با رویکرد تحقق توسعه ی پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف وتصدی های دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها ، بازنگری وبه روز رسانی قوانین و مقررات شهرداری ها وارتقای جایگاه شهرداری ها و اتحادیه ی آنها اقدام قانونی به عمل آورد ، مقرر گردید کمیسیون تلفیق بعنوان نماینده شورا در جهت بررسی و پیگیری موضوعات مذکور معرفی گردد.
  2. اخذ و بررسی موضوع ها و گزارش های مرتبط با سازمان ها و نهادهای دولتی ومؤسسات عمومی غیر دولتی (خارج از شهرداری) و تعامل با آنها در جهت رفع مشکلات شهر و مردم.
  3. رسیدگی و ارجاع درخواست های عمومی به مراجع ذیصلاح در خصوص مسائل و معضلات مربوط به سازمان ها و مؤسسات دولتی ومؤسسات عمومی غیر دولتی (خارج از شهرداری).
  4. پیگیری موضوعات مشترک بین کمیسیونهای شورا به درخواست رئیس کمیسیون مربوطه.
  5. هماهنگی و تطبیق بین کمیسیون های مختلف شورا در زمان تصویب بودجه شهرداری

تبصره : کلیه موارد اصلاحی یا الحاقی وظایف فوق می بایست در آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر شیراز لحاظ گردد.اعضا


دیدگاه های شما