امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات

 

 شرح وظایف و فعالیت کمیسیون:

سیاست گذاری، تدوین قوانین، برنامه ریزی همکارانه و تعامل پذیری: همکاری و هماهنگی در کلیه فعالیت های برنامه ریزی و جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری در ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حوزه ICT شهرداری شیراز و ایجاد تعامل آگاهانه بین کلیه ذینفعان از جمله واحدهای تابعه شهرداری، نهادهای دولتی و عمومی، نهادهای مردمی )کسب وکارها و سمن ها ) و شهروندان.

  1.  یکپارچگی و انعطاف پذیری: سازگاری و یکپارچگی در طراحی و توسعه تمامی فرآیندها و سامانه های توزیع شده به صورتی که تمام ذینفعان اطلاعات شهری )افراد و سازما نها(  ضمن به کارگیری آن بتوانند بر مبنای آ نها به تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر با توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات و عدم قطعیت ها بپردازند.

 توسعه زیرساخت ها، افزایش بهره وری و بهره برداری مؤثر از ظرفیت ها: توسعه زیرساخت های ارتباطی، پردازشی، سخت افزاری، نرم افزاری و داده ای برای تحقق شهر هوشمند با رویکرد ارتقای بهره وری و ارتقا و توسعه ظرفیت های موجود شهر شیراز در جهت استفاده از هوشمند سازی به منظور افزایش و تداوم خدمات پایدار و با کیفیت در شهر.

 دسترسی باز: توسعه زیرساخت ها و چارچوب های ارائه داده ها و اطلاعات شهر شیراز، با حفظ حریم خصوصی و امنیت ملی، به صورت عمومی به شهروندان و سایر ذینفعان جهت تحقق مدیریت شهری شفاف.

شفافیت و مشارکت پذیری: فراهم آوری زمینه های مشارکت شهروندان، کسب وکارهای توانمند و گروه های نوپای نوآور و همچنین زمینه های جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه های شهر هوشمند و تقویت مشارکت عمومی تمامی شهروندان و هم افزایی تمامی ذینفعان و عناصر شکل دهنده شهر

امنیت، ایمنی، تاب آوری، افزایش امنیت سایبری، افزایش تاب آوری و حفظ آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران های شهری.

 بهبود فرآیندها، خدمات، انجام مطالعات و توانمندسازی دانشی: بهبود فرایندها، افزایش کیفیت خدمات، ایجاد نظام نظرسنجی و دریافت نظرات و توانمندسازی و آموزش کارکنان و شهروندان جهت تحقق شهر هوشمند.

 مدیریت هزینه ها و افزایش درآمد: انجام مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های عمومی و افزایش درآمدهای پایدار با استفاده از زیرساخت ها و پتانسیل های حوزه ICT

 تدوین آیین نامه های حمایتی و تسهیل استقرار کسب و کارهای نوآورانه در پهنه شهر شیرازارزیابی و پایش ادواری نوآوری در شهر شیراز

 تشویق و بسترسازی سرمایه گذاری ریسک پذیر به سمت کسب و کارهای نوآورانه حوزه شهری

 حمایت از توسعه فعالیت های نوآورانه نهادهای اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی ملی در حوزه شهری

     فراهم سازی بستر آزمون ایده های نوآورانه در حوزه حمل و نقل و جابجایی درشهر شیراز

 فراهم سازی زمینه دسترسی نوآوران به زیرساخت ها و خدمات قابل ارائه شهرداری شیراز مطابق  ضوابط

            اتخاذ رویکرد مشارکتی در برنامه ریزی و توسعه نوآوری شهری شفاف سازی شیوه ها، فرآیندها و اقدامات حمایتی شهرداری از فعالیت های نوآورانه شهری

            هماهنگ سازی اقدامات و فعالیت های بخش های مختلف شهرداری شیراز در حوزه نوآوری شهری 

           توسعه نظام توانمندسازی، انگیزشی و جذب نیروی انسانی خلاق و نوآور در شهرداری شیراز

             اصلاح و بهبود ساز وکارهای آگاهی بخشی و آموزش شهروندی در حوزه نوآوری شهری در تمام سطوح سنی

اولویت دهی شهرداری شیراز به بهره برداری از خدمات و محصولات کسب و کارهای نوآورانه

اولویت دهی به حمایت از نوآوری در چارچوب برنامه های توسعه مناطق و محلات

تشویق و بسترسازی درجهت بهره گیری از انرژیهای جایگزین و تجدید شونده ی سبز درمعماری وبرنامه ریزی شهری

گزارش عملکرد کمیسیون‌ هوشمندسازی و فناوری اطلاعات، دوره پنجم سال سوم.جهت دانلود،کلیک کنید 

 

 اعضا


فایلعنوان
گزارش عملکرد کمیسیون‌ هوشمندسازی و فناوری اطلاعات، دوره پنجم سال سومگزارش عملکرد کمیسیون‌ هوشمندسازی و فناوری اطلاعات، دوره پنجم سال سوم

دیدگاه های شما