امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - صد و بیست و هفتمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (1398/07/21)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
مهندس نواب قائدیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
سولماز دهقانیحاضر
لیلا دودمانحاضر
نوذر امامیمرخصی
محمد تقی تذرویحاضر