امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی

عنوانتاریخمشاهده
یکصد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/11/15
یکصد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/11/06
نود و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/08/12
نود و سومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/07/28
نود و دومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/07/15
نود و یکمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/07/14
نودمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/07/07
هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/04/30
هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/04/23
هشتادمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/04/16
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/04/09
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/04/12
هفتاد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/03/29
هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/03/21
هفتاد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/03/09
هفتاد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/02/30
هفتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/02/23
هفتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/02/16
هفتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/01/25
هفتادمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1398/01/18
شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/12/16
شصت و هشتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/12/12
شصت و هفتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/11/28
شصت و ششمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/11/23
شصت و پنجمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/11/06
شصت و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/11/03
شصت و سومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/10/30
شصت و دومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/10/23
شصت و یکمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/10/16
شصتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/10/09
پنجاه و نهمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/09/25
پنجاه و هفتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/09/18
پنجاه و ششمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/09/15
پنجاه و پنجمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/09/11
پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/09/07
پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/08/27
پنجاه یکمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/08/20
پنجاهمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/08/13
چهل و نهمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/08/10
چهل و هفتمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/07/22
چهل و ششمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/07/15
چهل و پنجمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/07/08
چهل و چهارمین جلسه عادی کمیسیون شهرسازی و معماری1397/07/01