امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی

عنوانتاریخمشاهده
صد و پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1399/02/13
صد و پنجاه و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1399/02/06
صد و پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1399/01/30
صد و پنجاه و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1399/01/23
صد و پنجاهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1399/01/17
صد و چهل و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1399/01/16
صد و چهل و پنجمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/19
صد و چهل و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/16
صد و چهل و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/14
صد و چهل و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/12
صد و چهل و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/08
صد و چهلمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/03
صد و سی و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/11/02
صد و بیست و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/08/29
صد و بیست و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/08/25
صد و بیست و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/08/11
صد و بیست و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/08/08
صد و بیستمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/08/04
صد و نوزدهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/08/01
صد و هجدهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/07/20
صد و هفدهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/07/13
صد و شانزدهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/07/08
صد و پانزدهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/07/06
صد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/04/31
صد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/04/24
صد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/04/15
صد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/04/10
صد و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/04/05
صدمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/03/26
نود و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/03/19
نود و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/03/07
نود و هفتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/02/26
نود و ششمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/02/24
نود و پنجمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/02/17
نود و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/02/16
نود و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/02/03
نود و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/01/27
نودمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1398/01/18
هشتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/25
هشتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/18
هشتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/12
هشتاد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/08
هشتاد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/07
هشتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/30
هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/12/29
هشتادمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/11/23
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/11/14
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/11/06
هفتاد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/10/29
هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/10/19
هفتاد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/10/12
هفتاد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/10/10
هفتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/10/05
هفتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/09/28
هفتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/09/25
هفتادمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/09/18
شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/09/11
شصت و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/08/27
شصت و هفتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/08/20
شصت و ششمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/08/14
شصت و پنجمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/07/29
شصت و سومین جلسه فوق العاده و شصت و چهارمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/07/22
شصت و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/07/15
شصت و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/07/08
پنجاه و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک1397/07/01