امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (1399/01/30)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سعید نظریحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر