امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عنوانتاریخمشاهده
صد و یازدهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/11/23
صد و دهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/11/20
صد و نهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/11/16
صد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/11/13
صد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/11/08
صد و ششمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/11/02
نود و هشتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/08/29
نود و هفتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/08/22
نود و ششمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/08/08
نود و پنجمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/08/01
نود و چهارمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/07/17
نود و سومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/07/10
هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/03/22
هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/03/09
هشتادمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/03/02
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/02/25
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/02/18
هفتاد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/02/04
هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/01/28
هفتاد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1398/01/21
هفتاد و چهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/12/15
هفتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/12/13
هفتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/12/06
هفتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/11/29
شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/11/15
شصت و ششمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/11/08
شصت و پنجمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/11/01
شصت و چهارمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/10/24
شصت و سومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/10/10
شصت و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/10/02
شصت و یکمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/09/26
شصتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/09/12
پنجاه و نهمین جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/09/10
پنجاه و هشتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/09/05
پنجاه و هفتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/08/28
پنجاه و ششمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/08/21
پنجاه و پنجمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1397/08/14
پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی1397/07/30
پنجاه و سومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی1397/07/16
پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی1397/07/10
پنجاه و یکمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی1397/07/03