امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/09/12)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
احمد تنوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سولماز دهقانیمرخصی
سیداحمدرضا دستغیبحاضر