امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - شصت و چهارمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/10/24)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیمرخصی
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویماموریت
دکتر علی ناصریحاضر