امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/12/06)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیمرخصی
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر علی ناصریماموریت