امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتاد و چهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1397/12/15)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویماموریت
دکتر علی ناصریحاضر