امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1398/02/18)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
سولماز دهقانیحاضر
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
دکتر علی ناصریحاضر