امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (1398/03/22)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
احمد تنوریحاضر
سیروس پاک فطرتغایب
سولماز دهقانیغایب
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
لیلا دودمانحاضر
سیدعبدالرزاق موسویماموریت
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر