امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - چهل و هشتمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1397/07/15)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سیروس پاک فطرتمرخصی