امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/06/31)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیغایب
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر
احمد تنوریحاضر
محمد تقی تذرویحاضر