امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/07/07)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر
محمد تقی تذرویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
احمد تنوریحاضر