امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نودمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/07/14)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر
محمد تقی تذرویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
احمد تنوریغایب