امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت

عنوانتاریخمشاهده
صدمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/11/20
نود و نهمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/11/15
نود و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/11/12
نود و هفتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/11/07
هشتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/08/11
هشتاد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/07/20
هشتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/07/06
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/04/29
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/04/17
هفتاد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/04/12
هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/02/27
هفتاد و پنجمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/02/26
هفتاد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/02/25
هفتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/02/04
هفتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1398/01/25
هفتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/12/18
هفتادمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/12/16
شصت و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/11/27
شصت و هفتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/11/24
شصت و ششمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/11/15
شصت و پنجمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/11/08
شصت و سومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/10/24
شصت و دومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/10/15
شصت و یکمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/10/10
شصتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/10/03
پنجاه و نهمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/09/26
پنجاه و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/09/05
پنجاه و هفتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/08/28
پنجاه و ششمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/08/21
پنجاه و پنجمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/08/14
پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/07/30
پنجاه و سومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/07/23
پنجاه و دومین جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری و زیارت1397/07/22
پنجاه و یکمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/07/16
پنجاهمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/07/09
چهل و نهمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت1397/07/02