امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت - هشتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت (1398/07/06)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سولماز دهقانیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سینا بنی زمانیحاضر