امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت - هشتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت (1398/08/11)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سولماز دهقانیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سینا بنی زمانیغایب