امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت - نود و هشتمین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت (1398/11/12)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سولماز دهقانیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویغایب
سینا بنی زمانیحاضر