امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها

عنوانتاریخمشاهده
سی و دومین جلسه کمیسیون تلفیق1398/08/20
سی ویکمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1398/07/29
سیمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1398/07/10
بیست و ششمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1398/02/28
بیست و پنجمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/12/20
بیست و چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/12/19
بیست و سومین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/12/18
بیست و دومین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/12/06
بیست و یکمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/12/05
بیستمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/12/04
جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/11/06
جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/08/26
جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی1397/08/19