امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1397/08/19)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیمرخصی
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر