امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1397/08/26)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریماموریت
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیمرخصی
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر