امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1397/11/06)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیمرخصی
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیحاضر
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر