امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - بیست و دومین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1397/12/06)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیغایب
احمد تنوریمرخصی
سیدعبدالرزاق موسویمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیمرخصی