امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - بیست و چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1397/12/19)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیحاضر
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر