امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات

عنوانتاریخمشاهده
هجدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/19
هفدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/16
شانزدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/14
پانزدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/11/07
ششمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/20
پنجمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/13
چهارمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز1398/08/06