امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

عنوانشمارهتاریخمشاهده
صد وسي و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا3797/99/د1399/07/09
صد و بيست و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا3321/99/د1399/06/23
صد و بيست وهفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا2845/99/د1399/06/02
صد و بيست و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا2579/99/د1399/05/12
صد و بيست وچهارمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا2372/99/د1399/05/05
صد و بيست وسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا2239/99/د1399/04/29
صد و بيست و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا2084/99/د1399/04/22
صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا1876/99/د1399/04/15
صد و بيستمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا1755/99/د1399/04/08
صد و نوزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا1578/99/د1399/04/01
صد و هجدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا1577/99/د1399/03/31
صد و هفدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا1416/99/د1399/03/25
صد وشانزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا1220/99/د1399/03/18
صد و چهاردهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا719/99/د1399/02/30
صد و سيزدهين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا629/99/د1399/02/21
صد و دوازدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا391/99/د1399/02/14
صد و دهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا257/99/د1399/01/31
صد و هشتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا45/99/د1399/01/17
صد و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا52649/98/د1398/12/21
صد و ششمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا52377/98/د1398/12/04
صد و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا52110/98/د1398/11/15
صد و سومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51729/98/د1398/10/29
صد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51688/98/د1398/10/22
صد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51411/98/د1398/10/15
صد و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51372/98/د1398/10/08
نود و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51095/98/د1398/10/01
نود و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50831/9/د1398/09/17
نود و ششمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50618/98/د1398/09/10
نود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50509/98/د1398/09/03
نودوچهارمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50013/98/د1398/08/12
نودوسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا49824/98/د1398/07/28
نود و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا49478/98/د1398/07/15
نودو‌‌یکمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا49512/98/د1398/07/14
نودمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٩٢٢٧/٩٨/د1398/07/07
هشتاد و نهمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٩٠٦١/٩٨/د1398/06/31
شصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٩٥٧/٩٧/د1397/11/28
شصت ‌و ششمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٥٢٤٧/٩٧/د1397/11/23
شصت ‌و پنجمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٩٥٦/٩٧/د1397/11/07
شصت ‌و چهارمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٨٨٨/٩٧/د1397/11/03
شصت ‌و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٥٤٩/٩٧/د1397/10/23