امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - شصت ‌و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٤٥٤٩/٩٧/د) (1397/10/23)


فایلعنوان
شصت ‌و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شوراشصت ‌و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا