امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - شصت ‌و چهارمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٤٨٨٨/٩٧/د) (1397/11/03)


فایلعنوان
شصت ‌و چهارمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شوراشصت ‌و چهارمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا