امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - شصت ‌و پنجمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٤٩٥٦/٩٧/د) (1397/11/07)


فایلعنوان
شصت ‌و پنجمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شوراشصت ‌و پنجمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا