امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - شصت ‌و ششمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٥٢٤٧/٩٧/د) (1397/11/23)


فایلعنوان
شصت ‌و ششمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شوراشصت ‌و ششمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا