امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - شصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٤٩٥٧/٩٧/د) (1397/11/28)


فایلعنوان
شصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شوراشصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا
اصلاحیه شصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورااصلاحیه شصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا