امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - هشتاد و نهمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٩٠٦١/٩٨/د) (1398/06/31)


فایلعنوان
هشتاد و نهمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شوراهشتاد و نهمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا