امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نودمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (٤٩٢٢٧/٩٨/د) (1398/07/07)


فایلعنوان
نودمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورانودمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا