امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (50509/98/د) (1398/09/03)


فایلعنوان
نود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا
نود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا
نود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا