امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و بيست وسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (2239/99/د) (1399/04/29)


فایلعنوان
صد و بيست وسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و بيست وسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا