امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد وسي و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (3797/99/د) (1399/07/09)


فایلعنوان
صد وسي و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد وسي و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا