امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (٤٤٨٨١/٩٧/د) (1397/11/06)


فایلعنوان
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاکهفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک