امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (٤٥١٠٣/٩٧/د) (1397/11/14)


فایلعنوان
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاکهفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک