امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - هشتادمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (٤٥٢١٤/٩٧/د) (1397/11/23)


فایلعنوان
هشتادمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاکهشتادمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک