امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (٤٥٢٩٦/٩٧/د) (1397/11/29)


فایلعنوان
هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاکهشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک