امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (٤٥٣٠٤/٩٧/د) (1397/11/29)


فایلعنوان
هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاکهشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک