امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - هشتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک (٤٥٣٠٦/٩٧/د) (1397/11/30)


فایلعنوان
هشتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاکهشتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک